Šta je rana amniocenteza i kada se radi?

Šta je rana amniocenteza i kada se radi?

 

Metoda prenatalne dijagnostike kojom se vrši citogenetska i genetska analiza plodove vode nakon punkcije amniona

Piše:  Mehmedbašić dr Eldar, specijalista ginekologije i opstetrcije

Biografija:

Mehmedbašić dr Eldar, specijalista ginekologije i opstetrcije

Specijalizantski staž proveo je na Ginekološkom odjelu OBS i na Ginekološko akušerskoj klinici UKCS. Specijalistički ispit položio je 2015. godine. U Zavodu „Mehmedbašić“ obavlja poslove i zadatke specijaliste ginekologije i opstetricije. Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i usavršavanjem tehnika i procedura neophodnih za kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka po savremenim principima struke, učestvuje u rutinskim i ekspertnim kontrolama svih faza trudnoće. Provodi sve dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike, sofisticirane ultrazvučne, laboratorijske i druge pretrage koje traži algoritam kontrole trudnice i fetusa. Provodim dijagnostičke procedure na detekciji tumora genitalnih organa, angažovan je u postupcima dijagnostike i terapije bračne neplodnosti.

Šta je rana amniocenteza?

Rana amniocenteza je metoda prenatalne dijagnostike kojom se vrši citogenetska i genetska analiza plodove vode nakon punkcije amniona. U  Zavodu “Mehmedbašić” se rana amniocenteza radi već 15 godina. Metod se izvodi sa najsavremenijom ultrazvučnom tehnikom, u uslovima potpune asepse, navođenjem “slobodne ruke“ profesinalaca sa ogromnim iskustvom u tom području. Sa druge strane, nakon punkcije amniona u uslovima genetskog laboratorija savremena oprema, znanje i iskustvo genetičara, uslovi sterilnosti obezbjeđuju izradu tačnog kariograma. Ove dvije krucijalne stvari (uzimanje uzorka i izrada kariograma) pacijentu obezbjeđuju potpunu sigurnost u ishod i rezultate postupka rane amniocenteze.

Kada se radi rana amniocenteza?

Rana amniocenteza se vrši  u dobi od 16. do 20. nedjelje trudnoće.

Kako se radi rana amniocenteza?

Rana amniocenteza se izvodi pod kontrolom ultrazvuka i pod sterilnim uslovima. Moderne ultrazvučne tehnike, potpuna vizualizacija ploda i posteljice te markirano navođenje igle omogućava njen siguran i bezbjedan prolazak do slobodnog „džepa“ plodove vode. Uzima se uzorak od oko 10-15 ml plodove vode za analizu. Nakon punkcije amniona, u citogenetskom laboratoriju se provođenjem sofisticiranih citogenetskih i genetskih tehnika dolazi do rezultata.

Nakon rane amniocenteze nije neophodan antibiotik, a savjetuje se relativno mirovanje 2-3 dana. Moguće je i putovanje nakon intervencije. Nakon dobijanja rezultata slijedi njegova interpretacija i saopštavanje rezultata analize pacijentu. Vremenski razmak od punkcije do konačnog rezultata je oko 10 do 15 dana (citogenetika).

Rizik kompliciranja trudnoće nakon amniocenteze postoji kao i pri svakoj proceduri i zavisi od ultrazvučne opreme i iskustva izvođača. U dugogodišnjoj praksi u Zavodu smo postigli svođenje tog rizika na svega 0,2%,odnosno dvije eventualne komplikacije na 1000 postupaka amniocenteze. Upravo toliki je postotak lažno negativnih rezultata kod skrining metode neinvazivnog testiranja na najčešće aneuploidije.

Indikacije za amniocentezu su:

  • trudnoća u 35. godini i kasnije
  • loši ultrazvučni markeri
  • visoko rizični biohemijski testovi
  • vantjelesna oplodnja
  • porodična istorija genetskih oboljenja
  • ponovljeni spontani pobačaji

U Zavodu “Mehmedbašić” se radi genetska analiza u oblasti prenatalne dijagnostike:

Citogenetska analiza

To je “zlatni dijagnostički standard“ u traženju istine o genetskom zdravlju fetusa jer se nakon citogenetske analize dobije kariogram- karta svih hromozoma koje fetus nasljedi od svojih roditelja.

 

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave