BiH: Pravo na novčanu naknadu još uvijek nije jednako za sve porodilje

BiH: Pravo na novčanu naknadu još uvijek nije jednako za sve porodilje

Dugi niz godina se majkama odnosno porodiljama u Federaciji BiH obećava veća novčana podrška ili bilo kakav novčani dodatak kako bi mogle obezbjediti sve što je djeci potrebno.  Do sada, se uglavno sve završilo na obećanjima. O Budžetima se raspravljalo ali para nikad dovoljno i za porodilje. Tako je bilo i ove godine kada je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvajao budžet od 2,65 milijardi KM.

Za sada svaki kanton u FBiH ima drugačiju politiku kada je u pitanju ovaj problem. U nastavku vam donosimo korisne informacija kako u pojedinim kantonima te Republici Srpskoj ostvariti pravo na novčanu naknadu kao majka te šta je za to potebno:

 • Federacija BiH

Unsko – sanski kanton

50% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, a minimalno 50% prosječne plaće u Kantonu u prethodnoj godini. Minimalan iznos ove naknade je 343 KM, a maksimalni nije određen. Naknada se isplaćuje u trajanju od 12 mjeseci.

Tuzlanski kanton

90% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci ili 55% prosječne plate kantona, ako je povoljnije za porodilju. Minimalan iznos ove naknade je 55% prosječne plate Kantona, a maksimalni iznos nije definisan. Naknada se isplaćuje u trajanju od 12 mjeseci.

Zeničko – dobojski kanton

80% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, u minimalnom iznosu od 200 KM, a u maksimalnom od 724 KM. Isplaćuje se u trajanju od 12 mjeseci.

Bosansko – podrinjski kanton

80% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci. Minimalni iznos ove naknade je 359 KM (60% prosječne plate Kantona), a maksimalni iznos nije definisan. Ova naknada se isplaćuje u trajanju od 12 mjeseci.

Srednjobosanski kanton

50% prosječne plate porodilje ostvarene u prethodnih 6 mjeseci, minimalni i maksimalni iznos nije definisan, a naknada se isplaćuje se u vremenskom periodu od 12 mjeseci.

Zapadnohercegovački kanton

70% prosječne plate porodilje ostvarene u proteklih 9 mjeseci, minimalan iznos nije definisan, a maksimalan je prosječna plata u FBiH u proteklom mjesecu. Naknada se isplaćuje u vremenskom periodu od 12 mjeseci.

Kanton Sarajevo

60% prosječne plate u Kantonu, posljednjih godina odlukama je definisana ista naknada za sve porodilje koja iznosi 360 KM. Ova naknada se isplaćuje u vremenskom periodu od 12 mjeseci.

Kanton 10

Po novoj Odluci 100% plate iz prethodnog mjeseca, u minimumu od najniže zajamčene plate u FBiH, a maksimalan iznos je prosječna plata u FBiH. Naknada se isplaćuje u trajanju od 12 mjeseci.

Hercegovačko – neretvanski kanton 

U ovom kantonu nije donešen Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica s djecom i porodiljske naknade se u pojedinim godinama regulišu odlukama kantonalne vlade. Odlukom se svim porodiljama  isplaćuje jedonratna pomoć u iznosu od 400 KM.

Posavski kanton – Naknade zaposlenim porodiljama nisu propisane i ne isplaćuju se.

Visina naknade za nezaposlene porodilje u pojedinim kantonima iznosi:

– Unsko – sanski kanton – jednokratna naknadu u iznosu od 100 KM.

– Srednjebosanski kanton –naknadu u iznosu od 70% od prosječne plate Kantona, na osnovu dvije naknade, ukupno 495 KM.

– Hercegovačko – neretvanski kanton – jednokratna naknada u iznosu od 400 KM (kao i za zaposlene porodilje)

– Kanton 10 – po odluci iz 2013. godine, isplaćuje se jednokratna naknada u iznosu od 300 KM.

 Tuzlanski kanton – jednokratna naknada u iznosu od 20 % prosječne plate.

– Posavski kanton – naknada u iznosu od 150 KM u trajanju od 6 mjeseci.

– Zeničko – dobojski kanton – ako je ispunjen prihodovni cenzus isplaćuje se jednokratna naknada u iznosu od 135 KM, a u trajanju od 6 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 49 KM.

– Bosansko – podrinjski kanton –u trajanju od 12 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 150 KM, a ako se zadovolji prihodovni cenzus predviđena je naknada u iznosu od 120 KM, u trajanju od 6 mjeseci.

– Zapadnohercegovački kanton – jednokratna naknada u iznosu od 500 KM, a u periodu od 6 mjeseci se isplaćuje po 100 KM.

– Kanton Sarajevo –jednokratna naknada u iznosu od 210 KM, a u periodu od 12 mjeseci se isplaćuje po 120 KM mjesečno. A ako je ispunjen uslov prihodovnog cenzusa, isplaćuje se  48 KM trajanju od 6 mjeseci.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava – majka koja je u radnom odnosu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
 2. Uputnica specijaliste o otvorenom porodiljskom  odsustvu,
 3. Ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa,
 4. prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa obrazac JS3100- prijava osiguranja,
 5. Kopija lične karte i prijavu mjesta prebivališta/boravišta za podnosioca zahtjeva  (Uvjerenje o kretanju MUP-a ukoliko se iz lične karte ne može utvrditi prebivalište-boravište u trajanju od jedne godine dana i rješenje o priznatom statusu raseljenog lica  za podnosioca zahtjeva koji  imaju prijavljen boravak),
 6. potvrda poslodavca da li žena- majka porodilja prima naknadu plaće od poslodavca.

Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ženi- majci koja je u radnom odnosu , zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda. Ukoliko je zahtjev podnešen po  isteku  ovog roka, pravo teče od prvog  dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnešen.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava – majka koja nije u radnom odnosu:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 2. Kopija lične karte i prijavu mjesta prebivališta/boravišta za podnosioca zahtjeva   (Uvjerenje o kretanju MUP-a ukoliko se iz lične karte ne može utvrditi prebivalište-boravište u trajanju od jedne godine dana i rješenje o priznatom statusu raseljenog lica  za podnosioca zahtjeva koji  imaju prijavljen boravak)
 3. Uvjerenje BIOR-a za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje/ uvjerenje PIO da lice nije registrovano kao aktivni osiguranik/ uvjerenje visokoškolske ustanove o pohađanju redovnog studija.

Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ženi- majci koja ni je u radnom odnosu , zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda. Ukoliko je zahtjev podnešen po  isteku  ovog roka, pravo teče od prvog  dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnešen.

 • Republika Srpska

Uslovi za ostvarivanje prava iz dječije zaštite u Republici Srpskoj se razlikuju u odnosu na Federaciju BiH po tome da pravo na materinski dodatak ostvaruje svaka majka, osim majke koja ima pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva i koja ne ispunjava imovinski cenzus utvrđen Zakonom.

Materinski dodatak iznosi do 30% od prosječne neto plate po zaposlenom u privredi Republike, ostvarene u prethodnoj godini.  Pravo na materinski dodatak ostvaruje se za prvo troje djece u porodici, u trajanju od 365 dana. Rok za podnošenje zahtjeva je najduže 90 dana od dana rođenja djeteta.

Potrebna dokumentacija:

 • ovjerena kućna listu kod nadležnog organa Opštine,
 • fotokopije ličnih karata za sve punoljetne članove navedene na kućnoj listi da žive u zajedničkom domaćinstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete na koje se ostvaruje pravo i ranije rođenu djecu u porodici,
 • uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje, kao dokaz da se radi o nezaposlenom licu,
 • ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice, radne knjižice, potvrdu da je majka redovan student ili bilo koji drugi dokaz o nezaposlenosti, pod uslovom da majka nije prijavljena na zavod za zapošljavanje;
 • dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; uvjerenje o katastarskom prihodu iz prethodne godine; uvjerenje poreske uprave za prihod vlasnika preduzeća ili radnje; prihod od imovinskih prava i prihod od imovine),
 • uvjerenje MUP-a o posjedovanju ili neposjedovanju pokretne imovine za sve punoljetne članove domaćinstva (fotokopiju saobraćajne dozvole za sve motorna vozila; procjenu vrijednosti  vozila kod osiguravajuće kuće);

 

Manji bh entitet osigurava i pomoć za opremu novorođenčeta a ostvaruje se u novčanom iznosu za svako novorođeno dijete u porodici, bez obzira na red rođenja i materijalne uslove porodice.

Pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje svaka majka, pod uslovom da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske, bez obzira na mjesto porođaja. Mjesna nadležnost se utvrđuje uvidom u ličnu kartu. Prema Odluci Vlade Republike Srpske, isplaćuje se jednokratni novčana naknada za svako treće i četvrto dijete rođeno u porodici, bez obzira na mjesto porođaja.

Potrebna dokumentacija:

 • Fotokopija lične karte za majku,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili otpusno pismo za novorođenče,
 • izvod iz matične knjige rođenih za ranije rođenu djecu u porodici.

roditelj.ba